حامد بشیری زیرمانلو

دکترای زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی

Researcher ID: (325808)

4
3
1

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  An introduction to the mythological elements of Bundahsen's book The 7th International Conference on Language, Literature, History and Culture