عامل حسن مظاهری | سیویلیکا

دکتر عامل حسن مظاهری

جامعه المصطفی العالمیه

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی عامل حسن مظاهری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دوفصلنامه مطالعات حدیث پژوهی (هیات تحریریه)
  • مطالعات قرآن پژوهی نور وحی (سردبیر)