محمدجواد اسکندرلو | سیویلیکا

دکتر محمدجواد اسکندرلو

دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

معرفی

استان
قم
شهر
قم

سمتهای علمی و اجرایی محمدجواد اسکندرلو در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دوفصلنامه مطالعات حدیث پژوهی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی محمدجواد اسکندرلو در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه (عضو هیات علمی)