اسماعیل احمدی فر | سیویلیکا

اسماعیل احمدی فر

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی اسماعیل احمدی فر در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دوفصلنامه کالبد شهر (مدیر مسئول)
  • دوفصلنامه زیست شهر (مدیر مسئول)
  • دوفصلنامه شهرنوین اسلامی (مدیر مسئول)