آقای دکتر علی جعفریان دهکردی

Dr. Ali Jafarian dehkordi

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (324238)

25
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی