آقای دکتر تیمور توکلی هشتجین

Dr. Taymor Tavakoli Hashjin

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (323179)

10
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی