آقای دکتر محمد شیشه ساز

Dr. Mohammad shishehsaz

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

Researcher ID: (322182)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.