آقای پروفسور مسعود فلاحی خشکناب

Prof. Masoud Fallahi-Khoshknab

استاد، مدیر گروه پرستاری دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، رئیس انجمن علمی پرستاری ایران

Researcher ID: (321952)