آقای دکتر مهدی میرزایی

Dr. Mahdi Mirzaei

دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

Researcher ID: (321763)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور