آقای دکتر چنگیز اصلاحچی

Dr. Changiz Eslahchi

استاد دانشکده علوم رياضي دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (321656)

13
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی