آقای دکتر سیدامیر مرعشی

Dr. Seyed Amir Marashi

دانشیار گروه بیوتکنولوژی‌- دانشگاه تهران

Researcher ID: (321653)

2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور