آقای دکتر حمید پزشک

Dr. Hamid Pezeshk

استاد پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران

Researcher ID: (320501)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران