آقای دکتر فرهاد شیرانی

Dr. Farhad Shirani

استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی کسب و کار الکترونیک

Researcher ID: (320338)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور