آقای دکتر بهروز رسولی

Dr. Behrooz Rasuli

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی سیاست اطلاعات

Researcher ID: (320329)

3
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران