آقای دکتر صادق باباشاه

Dr. Sadegh Bababshah

استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (319442)

2
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور