آقای مهندس شهریار رضائی

Engineer shahriar rezaee

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

Researcher ID: (319401)

4
5
2
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو اصلی انجمن علمی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
  • دبیر انجمن علمی انجمن علمی شهرسازی دانشگاه گیلان

تالیفات

  • گزارش شکل گیری احساسات متنوع و تجربه های فضایی شهروندان با تکیه بر فرهنگ غنی گیلان (نشریه سروین ( اتحادیه معماری و مرمت و شهرسازی ایران )) - 1403 - فارسی
  • گزارش پیاده راه شهر رشت ، تجلی گاه ارتباط شهروند و فضا (فصلنامه الفبای شهر) - 1403 - فارسی
  • گزارش مکان‌سازی : چه می‌شد اگر شهرهایمان را در اطراف مکان ها بسازیم ؟ ترجمه ای از مجله ( پرژوه هایی برای فضاهای عمومی ) (نشریه دانشجویی دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان) - 1403 - فارسی
  • گزارش پیاده راه شهرداری رشت ، به مثابه فضای انعطاف پذیر و همه شمول (نشریه دانشجویی انجمن علمی شهرسازی دانشگاه شیراز ، نشریه هفت) - 1402 - فارسی
  • گزارش بررسی تحولات گسترده سازمان فضایی شهری مشهد با نگاهی به دوران قاجار و پهلوی (نشریه دانشجویی دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان) - 1402 - فارسی

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان1402-تاکنون
  • کارشناسی مهندسی شهرسازی ازاد اسلامی مشهد1398-1402