آقای دکتر سجاد قرقانی

Dr. Sajjad gharaghani

مدیر گروه بیوانفورماتیک دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (319372)

15
52
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی