آقای دکتر مصلح افتخاری

استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

Researcher ID: (318443)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور