آقای دکتر حسن همتی

Dr. Hassan Hemmati

استادیار، عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی پرندک

Researcher ID: (316796)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.