آقای دکتر حمید اسدی

Dr. Hamid Asadi

استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

Researcher ID: (316653)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران