خانم دکتر زهره سادات ریاضی راد

Dr. Zohreh sadat Riazi rad

استاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (315506)

47
4
1

استاد گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی