محمود امامی نمینی | سیویلیکا

دکتر محمود امامی نمینی

معرفی

استان
مازندران
شهر
نور

سمتهای علمی و اجرایی محمود امامی نمینی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • همایش ملی جنبه های حمایتی حقوقی از محیط زیست؛ چرایی و چگونگی (رئیس کنفرانس)
  • دانشگاه علامه محدث نوری (ریاست)