آقای دکتر مجید دهبیدی پور

Dr. Majid Dehbidi pour

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

Researcher ID: (314727)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.