آقای پروفسور آرمان اشراقی

Prof. Arman Eshraghi

مدیر گروه تحقیقات مدیریت دانشکده بازرگانی کاردیف ، دانشگاه کاردیف

Researcher ID: (314582)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.