آقای دکتر مهدی نیکنام

Dr. Mahdi Niknam

استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان

Researcher ID: (314531)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.