آقای دکتر شادمان شکروی

Dr. Shadman Shokravi

دانشیار، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرگان

Researcher ID: (314226)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران