محسن اکبری زاده | سیویلیکا

دکتر محسن اکبری زاده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت

معرفی

استان
کرمان
شهر
جیرفت

سمتهای علمی و اجرایی محسن اکبری زاده در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • نخستین همایش ملی بلاغت و نظریه پردازی ادبی (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
  • دانشگاه جیرفت (عضو هیات علمی)