آقای دکتر اکبر غفارپور رهبر

Dr. Akbar Ghaffarpour Rahbar

استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز

Researcher ID: (313226)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.