آقای دکتر شاهرخ جم

Dr. Shahrokh Jam

استاد دانشگاه صنعتی شیراز

Researcher ID: (313219)

10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور