خانم دکتر نادیا زنده دل

Dr. Nadia Zendehdel

استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

Researcher ID: (312990)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.