علیرضا خرازی پور | سیویلیکا

دکتر علیرضا خرازی پور

استاد، دانشگاه گوتینگن، آلمان

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی علیرضا خرازی پور در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران (هیات تحریریه)