آقای دکتر محمدقلی میناوند چال

Dr. Mohammad Gholi MinavandChal

دانشیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

Researcher ID: (312862)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران