آقای دکتر هادی هادی زاده

Dr. hadi Hadizadeh

دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (312519)

7
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی