زینب پاپی | سیویلیکا

دکتر زینب پاپی

استادیار گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات و سازماندهی دانش/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

معرفی

عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی


عضویت زینب پاپی در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو پیوسته عضو انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران
 • عضو پیوسته عضو انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران
 • عضو و نماینده سازمان عضو کارشناس شورای سیاستگذاری حقوق مالکیت فکری، وزارت دادگستری/ 1395 تاکنون
 • عضو عضو کمیته دانش سنتی وزارت دادگستری، 1395 – 1396
 • عضو • عضو کمیته مالکیت ادبی هنری وزارت دادگستری، 1397 -
 • عضو عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی، سازمان ملی استاندارد، 1395 - 1398
 • دبیر کمیته دبیر کمیته پژوهش انجمن علمی کتابداری و اطلاع¬رسانی ایران، دوره ششم، 1395 – 1397.
 • عضو کمیته عضو کمیته ارزیابی و استاندارد انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران، دوره ششم، 1395 –1397.
 • عضو کمیته عضو کمیته بازاریابی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران، دوره ششم، 1395 – 1397.
 • عضو عضو کارگروه کتابخانه ملی، نشست کنگره سوم متخصصان علوم اطلاعات، انجمن علمی کتابداری و اطلاع-رسانی ایر
 • عضو عضو كارگروه استاندارد كتابخانه ديجيتال كتابخانه ملي ايران (1391).
 • دبیر کمیته دبیر کمیته فرعی SC4 (کمیته فرعی TC46) سازمان ملی استاندارد ایران (آذرماه 1392 -
 • عضو کمیته عضو کمیته سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (1392).
 • عضو عضو کارگروه بررسی زیرساخت نرم افزاری مدیریت مجموعه¬های دیجیتال در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران،
 • دبیر • دبیر و عضو شورای پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مرداد 1398 – آبان¬ 1399
 • دبیر • دبیر و عضو شورای انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مرداد 1398 – آبان 1399
 • دبیر • دبیر و عضو کمیته آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مرداد 1398 – آبان 1399
 • عضو • عضو هیات انتخاب کارمند نمونه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 1399.
 • عضو • عضو شورای تخصصی گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات و سازماندهی دانش، 1400 -
 • دبیر و عضو کمیته علمی • دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی دهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 1
 • عضو کمیته علمی • عضو کمیته علمی همایش ملی مدیریت داده و میراث مستند، شهریور 1400 -

سمتهای علمی و اجرایی زینب پاپی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی (عضو هیات علمی)

مقالات زینب پاپی در کنفرانس های داخلی

امکانسنجی خدمات مرجع دیجیتال در کتابخانههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

سوابق استادی زینب پاپی

استاد مدعو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
1390 - 1390
استاد مدعو سازمان اسناد و کتابخانه ملی
1394 - 1394
استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبائی
1394 - 1394
استاد مدعو پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
1394 - 1394
استاد مدعو دانشگاه تهران و انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران
1394 - 1394
استاد مدعو سازمان اسناد و کتابخانه ملی
1394 - 1394
استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبائی
1395 - 1395
استاد مدعو سازمان جهانی مالکیت فکری و وزارت دادگستری
2018 - 2021
استاد مدعو سازمان اسناد و کتابخانه ملی
1397 - 1397
استادیار سرای اهل قلم
1398 - 1398
استادیار سرای اهل
1398 - 1398
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
1398 - 1398
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
1398 - 1398
استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی
null - null

تحصیلات زینب پاپی

کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
1380 - 1383
کارشناسی ارشد کتابداری و علوم اطلاع رسانی
1384 - 1386
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
1390 - 1390
دکتری تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی
1390 - 1394