خانم دکتر زینب پاپی

Dr. zeinab papi

استادیار گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات و سازماندهی دانش/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

Researcher ID: (312418)

9
16
16
4
1
7
22

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو پیوسته انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
 • عضو‌ پیوسته انجمن مدیریت اطلاعات ایران
 • عضو کارشناس شورای سیاستگذاری حقوق مالکیت فکری، وزارت دادگستری/ 1395 تاکنون
 • عضو کمیته دانش سنتی وزارت دادگستری، 1395 – 1396
 • عضو کمیته مالکیت ادبی هنری وزارت دادگستری، 1397 -
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی، سازمان ملی استاندارد، 1395 - 1398
 • دبیر کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
 • عضو کمیته انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
 • عضو کمیته بازاریابی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران، دوره ششم، 1395 – 1397.
 • عضو انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
 • عضو كارگروه استاندارد كتابخانه ديجيتال كتابخانه ملي ايران (1391).
 • دبیر کمیته فرعی SC4 (کمیته فرعی TC46) سازمان ملی استاندارد ایران (آذرماه 1392 -
 • عضو کمیته سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (1392).
 • عضو کارگروه بررسی زیرساخت نرم افزاری مدیریت مجموعه¬های دیجیتال در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران،
 • دبیر و‌ عضو شورای پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مرداد 1398 – آبان¬ 1399
 • دبیر و عضو شورای انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مرداد 1398 – آبان 1399
 • دبیر و عضو‌ کمیته آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مرداد 1398 – آبان 1399
 • عضو هیات انتخاب کارمند نمونه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 1399.
 • عضو شورای تخصصی گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات و سازماندهی دانش، 1400 -
 • دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی دهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 1
 • عضو کمیته علمی همایش ملی مدیریت داده و میراث مستند، شهریور 1400 -
 • عضو وابسته انجمن حقوق مالکیت فکری ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • Papi, Zeinab (2022). An understanding of Moral and Economic rights of information resources in National Libraries of Iran and the world: a ,comparative approach International -2022 on "Revitalizing the Libraries to the Android Society" (ILISSIC-2022("; organizer name: By organized International Library and Information Science Society (I-LISS), (1 (2022)
 • Zeinab Papi , Saeid Rezaei Sharifabadi , Sedigheh Mohammadesmaeil , Nadjla Hariri , (2017) "Technical requirements for copyright protection of electronic theses and dissertations in INSTD: A grounded theory study", The Electronic Library, Vol. 35 Iss: 1, pp.21 – 35 (ISI, IF: ./5) (2017)
 • papi, Zeinab and Saeed Rezaei Sharifabadi (2015). Copyright for Theses and Dissertations in cyberspace Under Iranian law: Technical, Legal and Cultural Requirements. International Knowledge Conference (IKC 2015), Malaysia. (2015)
 • پاپی، زینب (1401). پیشنهاد کتابخانه دیجیتال موضوعی طب ایرانی؛ با بهره گیری و تحلیل کتابخانه دیجیتال دانش سنتی هند و ابزارهای سازماندهی دانش، فصلنامه علمی پژوهشی طب سنتی اسلام و ایران، 13 (1): https://jiitm.ir/article-1-1461-fa.pdf (1401)
 • پاپی، زینب (1400). نقض حقوق مولفان در فضای سایبر: باتاکید بر حق مولف رساله¬ها و پایان-نامه¬های الکترونیکی به عنوان اثری دانشگاهی. چاپ در مقالات حقوق مالکیت فکری: قانون، قرارداد و قضا. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه (مقاله پژوهشی) (1400)
 • محدث ارموی، میرجلال¬الدین. فهرست کتابخانه محدث در سال 1320 ش. در تبریز. به کوشش زینب پاپی، در کتاب "محدث¬نامه: احوال و آثار سیدجلال¬الدین حسینی ارموی...". قم: موسسه کتاب¬شناسی شیعه، 1400 (1400)
 • پاپی، زینب (1400). نقض حقوق مولفان در فضای سایبر: باتاکید بر حق مولف رساله¬ها و پایان¬نامه¬های الکترونیکی به عنوان اثری دانشگاهی. چاپ در مجموعه مقالات مالکیت فکری. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه (1400)
 • صادق زاده وایقان، علی؛ پاپی، زینب (1398). آیین¬نامه اطلاع¬رسانی کتاب¬های خطی و نادر کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه آرشیو ملی، پیاپی 18، بهار و تابستان. https://www.magiran.com/paper/showpdf/3b984086-a334-4849-bfa6-af731c0783a1?p=2301181&m=1358 (1398)
 • پاپی، زینب، علی صادق زاده و شهرام یوسفی فر (1397). سازمان اسناد و کتابخانة ملّی ایران در شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی مالکیّت فکری وزارت دادگستری، فصلنامه علمی- تخصصی آرشیو ملی، شماره 9، بهار 1397 https://www.magiran.com/paper/showpdf/a9ed3fc5-4084-4aa6-a645-77f9837f88dd?p=1959253&m=1358 (1397)
 • پاپی، زینب؛ صادق زاده، علی (1397). نقش گام سوم فهرست¬نگاری نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران در عرصه کتابداری و اطلاع رسانی بین المللی. چاپ در: "در کتاب ارجنامه از سینه خاکریز تا بلندای تحقیق: ارجنامه دکتر حبیب¬اله عظیمی". قم: مجمع ذخائر اسلامی (1397)
 • پاپی، زینب (1396). ژورنال¬کلاب: گزارش فعالیتی جدید از کمیته پژوهش انجمن علمی کتابداری و اطلاع¬رسانی، نشریه الکترونیکی شناسه (انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران)، 1396. https://shenasehmag.ir/%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C (1396)
 • پاپي، زينب. نوشين فرد، فاطمه.(1393). الگوي هم تاليفي پژوهشگران سم شناسي در پايگاه آي اس آي بين سالهاي 1991 تا 2011.( مجله مديريت اطلاعات سلامت(علمي- پژوهشي با رتبه ISC ). http://him.mui.ac.ir/article_11281_5b84e9d625e9053cb67bb1d21de882d6.pdf (1393)
 • پاپي، زينب، اباذري،‌زهرا. (1393). ارزيابي كيفي وب¬سايت¬هاي كتابخانه¬هاي ملي كشورهاي آسيايي با استفاده از ابزار WQET. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات با رتبه ISC ). http://ensani.ir/file/download/article/20160910120314-9556-145.pdf (1393)
 • کومارسینگ، آجیت، موکهوپادهیای، اسریپاتی و میدا، عبدل. طراحی نمونه اولیه برای مدیریت حقوق دیجیتالی کتابخانۀ دیجیتالی در آموزش الکترونیکی: رویکردی بر مبنای زبان مدلسازی یکپارچه. ترجمه زینب پاپی (1393). کتاب ماه کلیات (علمی- ترویجی). (1393)
 • عصاره، فریده؛ پاپی، زینب. " کيفيَّت در وب‌سايت‌هاي کتابخانه‌اي: مروري بر معيارها و ابزارها". فصلنامه کتاب، تابستان 1388.(علمی ترویجی). http://nastinfo.nlai.ir/mobile/article_276_c19bf0a47fe970ff88d1d5f9aebe0666.pdf (1388)
 • عصاره، فریده؛ پاپی، زینب. "ارزيابي کيفيت تارنما (وب‌سايت‌)های کتابخانه‌هاي دانشگاههاي دولتي ايران به منظور ارائه پيشنهادهايي در جهت ارتقاء کيفيَّت آنها ". فصلنامه علمی- پژوهشی علوم و فناوری اطلاعات، دوره 23، شماره 4، تابستان 1387. https://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-14-fa.pdf (1387)

تالیفات

 • گزارش تدوین پیشنهادهای محدودیت¬ها و استثنائات کپی رایت مربوط به کتابخانه ها و مراکز آموزشی به وزارت دادگستری جهت ارائه به اجلاس ژنو، سوئیس/تدوین گزارش (وزارت دادگستری: سازمان اسناد و کتابخانه ملی) - 2016 - فارسی
 • طرح پژوهشی بررسی و تحلیل الزامات فنی حمایت از کپی¬رایت منابع اطلاعاتی در سامانه¬های اطلاعاتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: ارائه راهکارها/ مجری طرح (سازمان اسناد و کتابخانه ملی) - 1400 - فارسی
 • طرح پژوهشی تدوین دستنامه حقوق مالکیت مادی و معنوی منابع کتابخانه¬ای چاپی و دیجیتال در ایران/ مجری طرح (طرح ملی و کارفرمایی) (سازمان اسناد و کتابخانه ملی و وزارت دادگستری) - 1399 - فارسی
 • کتاب مدیریت حقوق دیجیتال: راهنمای فنی و عملی برای کتابداران/نوشته گریس آگنیو؛ ترجمه میترا صمیعی و زینب پاپی (کتابدار) - 1397 - فارسی
 • طرح پژوهشی تدوین استاندارد کتابخانه های عمومی ایران/ همکار و مشاور طرح (انجمن علمی کتابداری و نهاد کتابخانه های عمومی) - 1397 - فارسی
 • طرح پژوهشی اصول و واژگان/ همکار طرح (سازمان ملی استاندارد و کتابخانه ملی) - 1397 - فارسی
 • طرح پژوهشی طراحی، سازماندهی و پیاده¬سازی کتابخانه شخصی رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سازمان (سازمان اسناد و کتابخانه ملی) - 1396 - فارسی
 • کتاب مجموعه مقالات دومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات/ ویراستاری علمی زینب پاپی و همکاران (انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران) - 1395 - فارسی
 • طرح پژوهشی طرح مطالعاتی بررسی و تعیین میزان تطابق استانداردهاي ملی کشور ایران با استانداردهاي بین المللی. مطالعه موردي: کمیته فنی TC46/ همکار اصلی طرح (سازمان ملی استاندارد و کتابخانه ملی) - 1395 - فارسی
 • گزارش تدوین وضعیت مالکیت فکری کتابخانه ملی (وزارت دادگستری: سازمان اسناد و کتابخانه ملی) - 1395 - فارسی
 • طرح پژوهشی اصطلاح‌نامه‌ها و هم¬کنش‌پذیری آن‌ها با واژگان‌‌های دیگر- قسمت1: اصطلاح‌نامه‌های بازیابی اطلاعات (ISO 25964-1). /همکار طرح (سازمان ملی استاندارد و کتابخانه ملی) - 1395 - فارسی
 • طرح پژوهشی اصطلاح‌نامه‌ها و هم¬کنش‌پذیری آن‌ها با واژگان‌‌های دیگر- قسمت 2: هم کنش پذیری با واژگان دیگر (ISO 25964-2)/ همکار طرح (سازمان ملی استاندارد و کتابخانه ملی) - 1395 - فارسی
 • طرح پژوهشی هماهنگ¬سازی مفاهیم و اصطلاحات (ISO860) (سازمان ملی استاندارد و کتابخانه ملی) - 1395 - فارسی
 • طرح پژوهشی RFP کتابخانه دیجیتال کتابخانه ملی/ همکار طرح (سازمان اسناد و کتابخانه ملی) - 1394 - فارسی
 • گزارش تدوین گزارش اولیه برای شورای عالی فضای مجازی با عنوان "پیش¬نویس آیین¬نامه «تقویت و ساماندهی و شفاف-سازی قوانین و مقررات برای حقوق مالکیت فکری در عرصه مقالات تالیفی دانشنامه¬ای»"/ (سازمان اسناد و کتابخانه ملی) - 1394 - فارسی
 • گزارش همکاری در طرح اولیه فیپای کتاب الکترونیکی (سازمان اسناد و کتابخانه ملی) - 1390 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • قریب 14 سال تجربه کاری در حوزه های سازماندهی اطلاعات، اطلاع رسانی نسخ خطی و منابع نادر، آموزش، پژوهش و انتشارات (1388-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • کسب گواهی موفقیت پایان دوره تربیت مدرس وایپو با عنوان TRAINING OF TRAINERS PROGRAM. 2018 – 2021 (2021)
 • دریافت تقدیرنامه از معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری، دکتر محمود حکمت نیا/ به پاس تلاش در حوزه کپی¬رایت و شورای سیاستگذاری مالکیت فکری و کمیته مالکیت ادبی و هنری (1400)
 • کسب جایزه ملی استاد پوری سلطانی، سومین جوایز ملی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران، برای طرح توسعه مارک ایران (دریافت تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی) (1397)
 • کسب جایزه در نهمین جشنواره هفته پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای طرح توسعه مارک ایران (1397)
 • پذیرش در مصاحبه برای دوره آموزشی مدرسی وایپو (به منظور تدریس مالکیت فکری در دانشگاهها و سازمانها)، وزارت دادگستری (نحوه پذیرش از طرف وایپو و دوره از طرف مدرسان وایپو (سازمان جهانی مالکیت فکری) تدریس شد) (1396)
 • دریافت تقدیرنامه های پژوهشی از روسای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سالهای مختلف
 • دریافت تقدیرنامه های شغلی از معاونان و مدیران سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در طی سالهای متمادی

سایر موارد

 • داوری در نشریه علمی پژوهشی فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی
 • داوری در نشریه علمی پژوهشی: International Journal of Digital Content Management
 • داوری در نشریه علمی پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
 • داوری در نشریه علمی تخصصی دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبایی