آقای دکتر بهرام فرهادی نیا

Dr. Bahram Farhadiniya

دانشیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتي قوچان

Researcher ID: (311899)

3
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور