خانم دکتر ملیحه سودی

Dr. Maliheh soodi

دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

Researcher ID: (310661)

2
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور