آقای دکتر ناصر ندا

Dr. Naser Neda

دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (310423)

13
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی