آقای دکتر حمیدرضا فرشچی

Dr. Hamidreza Farshchi

استادیار دانشکده معماری و هنر گروه:تکنولوژی معماری دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (309551)

61
14

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی