آقای مهندس حمیدرضا شاهینی فر

Engineer hamidreza shahinifar

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

Researcher ID: (309379)

5
4
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی