آقای دکتر داود جهانی

Dr. Davod Jahani

Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran

Researcher ID: (309298)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.