آقای دکتر محمدحسن مجیدی

Dr. Mohammad hasan Majidi

استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

Researcher ID: (309105)

3
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور