خانم هانیه سادات جعفریه

Haniyeh Sadat Jafariyeh

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران

Researcher ID: (308499)

1
1
2

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو تحریریه نشریات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (1400-تاکنون)

سایر موارد

  • مترجم، اقتصاد در دو درس: چرایی عملکرد خوب بازارها و چگونگی شکست ناگوار آن‌ها/ جان گوئیگن؛ ترجمه هانیه‌سادت جعفریه؛ مقدمه ترجمه فارسی داتیس خواجه‌ئیان. تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.