آقای دکتر حسن فتح زاده

Dr. Hasan Fatzade

دانشیار فلسفه دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (308330)

2
32
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی