حکمت الله ملاصالحی | سیویلیکا

دکتر حکمت الله ملاصالحی

دانشیار دانشگاه تهران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی حکمت الله ملاصالحی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه مطالعات باستان شناسی (افراد سابق)

سمتهای علمی و اجرایی حکمت الله ملاصالحی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تهران (عضو هیات علمی)

مقالات حکمت الله ملاصالحی در کنفرانس های داخلی

تأملی در پار های مسایل بنیادین باستان شناسی
سال 1385
ارائه شده در کنگره ملی علوم انسانی

مقالات حکمت الله ملاصالحی در ژورنال های داخلی

نقدی بر اماکن مذهبی-آیینی ایران با تکیه بر پیشینه تاریخی آن
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه هنر و تمدن شرق
تاملی معرفتشناختی در مفهوم ماده و معنا در باستانشناسی
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه مطالعات باستان شناسی
استقرارهای پیش از تاریخ دشت لوت، جنوب شرق ایران
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه مطالعات باستان شناسی
زیستبومشناسی فرهنگی و استقرارهای دوره روستانشینی در شمال مرکز فلات ایران
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه مطالعات باستان شناسی
از قلم مورخان تا کلنگ باستان شناسان
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه مطالعات باستان شناسی
جستاری در زیبایی شناسی نظم
سال 1402
ارائه شده در دوفصلنامه رهپویه حکمت هنر
دیدگاه عارفان مسلمان درباره نور وتاثیر آن برسا حت هنر
سال 1390
ارائه شده در مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی
اقتصاد معیشتی جامعه نوسنگی تپه خالصه
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه مطالعات باستان شناسی