آقای دکتر حمیدرضا ابوطالبی

Dr. Hamid Reza Abutalebi

استاد مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306826)

23
5
3
1
15

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • Senior Member IEEE

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سایر موارد

  • صفحه شخصی: https://pws.yazd.ac.ir/abutalebi