آقای دکتر علی سعیدی

Dr. Ali Saeedi

استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

Researcher ID: (306726)

1
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور