آقای دکتر جواد زراعتکارمقدم

Dr. Javad Zeraatkarmoghadam

استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306351)

14
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی