آقای دکتر علی حیدری

Dr. Ali Heidari

دانشیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (304066)

25

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی