مهرداد افتخار اردبیلی | سیویلیکا

مهرداد افتخار اردبیلی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی مهرداد افتخار اردبیلی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه روانشناسی سلامت جنسی (سردبیر)
  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (عضو هیات علمی)